ΚΑΜΑΡΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Σε αυτή τη σελίδα θα αναρτώνται οδηγίες για τα θέματα των ερευνητικών εργασιών του 4ου ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, σχετικές με τα φύλλα εργασιών που σας δίνονται , με σκοπό την επίλυση τυχόν αποριών .


ΔΟΜΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

 • ΕΞΩΦΥΛΛΟ (θέμα  - σχολική μονάδα – τάξη- χρονική περίοδος – ονόματα καθηγητών)
 •   ΟΝΟΜΑΤΑ  ΜΑΘΗΤΩΝ  (ταξινόμηση ανά ομάδες)
Α.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

   . ΤΙΤΛΟΣ – ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ   (όπως αναφέρονται στον αρχικό καταμερισμό των εργασιών)
    . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  (ΕΝΟΤΗΤΕΣ , ΠΙΝΑΚΕΣ , ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ με τις αντίστοιχες σελίδες)
    . ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (βασικό ερώτημα- υποερωτήματα) :            
1.       Ποιο είναι το ζήτημα; Τι ερευνήθηκε ακριβώς;  Γιατί έχει ενδιαφέρον;                                         (Θα αναλύσετε το Κεντρικό ερώτημα και τα Υποερωτήματα σε μία – δύο παραγράφους)
2.       Ποιος είναι ο σκοπός της έρευνας;
3.       Ποιο αναμένουμε εκ των προτέρων να είναι το αποτέλεσμα της έρευνας; (υπόθεση)                       (Θα κάνετε μια εκτίμηση για τα συμπεράσματα που αναμένονται, από το ερωτηματολόγιο και την έρευνα πεδίου που πραγματοποιήσαμε  - σύγκριση των πιθανών απαντήσεων των ομάδων που απευθυνθήκαμε )
4.       Γιατί νομίζουμε ότι είναι σημαντική αυτή η ερευνητική εργασία;
5.       Ποιοι είναι οι περιορισμοί της ; (π.χ. περιορισμένη διάρκεια, μικρό δείγμα, ελάχιστοι πόροι)
        . ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ/ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (πορεία εργασίας: ακολουθείστε τη χρονική αλληλουχία των φύλλων εργασίας)
1.       Συνοπτική περιγραφή με χρονολογική σειρά των διαδικασιών (αναφερθείτε σε όλες τις δραστηριότητες που έγιναν εντός και εκτός σχολείου)
2.       Ερευνητικές συνθήκες (χρονική διάρκεια, χώρος που πραγματοποιήθηκε η έρευνα)
3.       Δείγμα έρευνας (αριθμός ερωτηθέντων ανά κατηγορία σε όλα τα ερωτηματολόγια)
4.       Ερευνητικά εργαλεία (π.χ. ερωτηματολόγια, δελτία παρατήρησης κ.λ.π. , τα οποία παρουσιάζονται στο παράρτημα )
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Β.  ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 
1ο ΣΤΑΔΙΟ
 1. ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ -ΣΤΟΧΟΙ
 2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 5. ΥΛΙΚΑ- ΜΕΣΑ
 6. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (πίνακες , γραφήματα)

2ο ΣΤΑΔΙΟ
 1. ΥΠΟΕΡΩΤΗΜΑ -ΣΤΟΧΟΙ
 2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 5. ΥΛΙΚΑ- ΜΕΣΑ
 6. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (πίνακες , γραφήματα)

Γ.  ΕΠΙΛΟΓΟΣ
 1.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
 2.   ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 3.   ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΣΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
 4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 
                   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ     
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 • ΤΕΧΝΗΜΑΤΑ      
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ